Sök på webbplatsen


  LERA

 

Den lokalekonomiska resursanalysen (LERA) är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och hållbar lokal tillväxt (omväxt). Med hjälp av LERAn kan man utveckla den lokala ekonomin, hållbara affärsidéer, kretslopp etc. LERA är alltså en utvecklad LEA-metod.

LEA mäter (a) pengars rörelse och (b) invånarnas totala köpkraft och behovsprioritering avseende vissa behov uttryckt i deras kostnadsposter med parametrarna antal invånare, invånarnas arbetssituation, antal lokala företag och vad invånarna köper.

Ekonomi = hushållning av resurser.

Pengar = underlättar den delen av resurshushållningen som handlar om resursbyten.

Resurs = materiella och icke-materiella fenomen som möter behov, om de är tillgängliga och om nyttjandekompetens finns.

LERA vidgar LEANs horisonter genom att också (a) utgå från invånarnas energibehov kcal per person och dag; kWh per person och år; mm), (b) ange ett underlag för mer medveten behovsprioritering (Maslows trappa) i lokalsamhället; genom att (c) också ange parametrar för fysiska resurser (mark, vatten, energi), för biologiska resurser (skog, odling) och (d) för de kompetenser som kan identifieras i lokalsamhället. Det första ger en bredare bild av människors behov, det andra ger ett verktyg för en mer genomtänkt behovsdiskussion, det tredje ger LEAn en tydligare profil för ekologisk hållbarhet, och det fjärde ger ett bättre underlag för utveckling av entreprenörskap i mikroregionen.

Ekonomi betyder hushållning av begränsade resurser. Är inte resurserna begränsade behövs ingen ekonomi. Reducerar vi ekonomi till pengar finns heller inga begränsningar, det är bara trycka mer med den enda följden att varje krona representerar en mindre andel av de begränsade resurserna. Så en Lokalekonomisk analys (LEA) är egentligen en analys av hur vi använder våra lokala resurser (R).

För en långsiktigt hållbar, trygg och välmående bygd är det därför nödvändigt att skapa en cirkulär lokalekonomi med lågt utläckage där mer resurser återskapas än det förbrukas.

Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på jämvikt. Är uttaget av energi och näring för stort utarmas livsmiljön. Avges mer restprodukter än omgivningen kan ta om hand ökar koncentrationerna och förgiftar ekosystemet.

Ett ekonomiskt system i balans med naturtillgångarna är ett OMlopp som återskapar resurser i samma takt som de förbrukas, OM och OM igen. Det innebär en OMställning så att nedbrytningens kostnader och å°terskapandets intäkter gör avtryck i resultaträkning – en cirkulär ekonomi som kännetecknas av ”OMväxt”.

Att bygga en långsiktigt hållbar bygd innebär också att se till vad som är grundläggande och viktiga mänskliga behov vilka därför sannolikt kommer vara efterfrågade även i framtiden där fokus sätts på den reella ekonomin av verkliga resurser och resursanvändning. Grunden i det är att göra en Lokalekonomisk resursanalys - LERA

För konkreta frågor kring LERA - kontakta:

Boo Östberg: Boo.Ostberg (snabela)knivsta.se
Bengt Lundegårdh:
bengt (snabela) globalorganic.se

 

Tips:

Varje modell har sin egen logik. Därför är det inte lätt att integrera en eller flera modeller, om de inte har liknande logiska struktur. Har de inte det, blir det som att blanda olja och vatten, de förblir i olika skikt även om de ligger mycket tätt intill varandra.

Oavsett vilken modell man väljer så står och faller varje lokalutvecklingsprojekt med sin sociala och kreativa kompetens. Social kompetens är förmågan att skapa och uppehålla relationer och att bygga kontaktnät på olika nivåer. Kreativ kompetens är förmågan att tänka i nya banor inom tre viktiga områden: organisation, pedagogik och kultur. Organisation har att göra samordningen av resurser. Pedagogik handlar om att kommunicera komplexa resurssystem på ett begripligt sätt för de involverade, men också om förmågan att göra de sociala mötesplatserna till platser av utbyte och lärande för alla. Kultur avser förmågan att med konst, historia, ritualer, litteratur, film, musik och andra generationsspecifika medel gestalta frågor på ett sätt som berör och inspirerar till handling.