Sök på webbplatsen


Periodens bästa projekt

 

 

Den 12 november 2015 hölls en projektgala i Uppsala för att utse periodens bästa projekt!

 

10 vinnare korades i olika kategorier:

 

Bästa regionala projekt blev: Matturism i Uppland

 

Med motiveringen: Projektets syfte var att sätta Uppland på kartan som en expansiv region när det gäller matturism samt att skapa ytterligare avsättningskanaler och ännu fler arbetstillfällen för de lokala matproducenterna.  Projektet har lyckats nå syftet på ett ypperligt bra sätt. Projektgruppen har ett starkt nätverk som växt med projektet. De har vidareutvecklat många av sina ideér och åstadkommit en snygg paketering av produkten som dessutom är bra målgruppsanpassad. Matkartan finns både i efterfrågad pappersversion och digitalt uppdaterbar version. Aktörerna har fått bra draghjälp med extern marknadsföring.

De nominerade var: Bondens Marknad, Matturism i Uppland, Sverigekampen


Bästa projekt i Tierp kommun: Kvalitetssäkrad honung


 

Med motiveringen: En grupp entusiaster har genom samarbete kring ett gemensamt slungrum ökat kunskapsöverföring och kontaktytor mellan medlemmarna. Utbildning i honungshantering har skapat förutsättningar för bättre och jämnare kvalitet på slutprodukten. Utbildning, kunskapsöverföring och plantering av dragväxter ger långsiktighet, mångfald samt godare honung. Mycket erfarenhetsutbyte med andra aktörer bland annat på internationell nivå genom deltagande i samverkansprojekt. Ett livskraftigt nätverk med idéer som realiserats. 

De nominerade var: Båtturism Upplandskusten, Kvalitetssäkrad Honung, Slada Hamn

 

Bästa projekt i Knivsta kommun: Ett tillgängligt och levande Å-rum


 

Med motiveringen: Projektet avsåg att tillgängliggöra Knivstaån som rinner ut i centrala Knivsta. Projektet har lyckats samla många krafter i en ung kommun och åstadkomma något tillsammans bland annat med hjälp av medborgardialoger. Projektet lever vidare genom fortsatta byggnationer, vandringar och en aktiv Facebook-sida. Platsen som bearbetats är en mycket viktig yta för rekreation i en expansiv kommun. Viktig samverkan mellan många olika aktörer och delaktiviteter för att göra invånare informerade och delaktiga.

De nominerade var: Alsike Klostervision 2025, Ett tillgängligt och levande Å-rum, Naturskola på Eda lägergård


Bästa projekt i Sigtuna kommun: Växtnära kompetens


 

Med motiveringen: Syftet med projektet var att ge människor möjlighet att bryta en längre arbetslöshet och få kraft att tro på sig själva och att finna en mening genom att vara delaktiga i en odlingsprocess. Projektet har utvecklats till ett socialt företagande. Det har resulterat i arbetstillfällen, kompetensutveckling, vidareförädling och ökad integration. Samtidigt har utanförskap även brutits. Projektet har utvecklat sin verksamhet och byggt ut anläggningen. Försöker nu få fler människor i arbete året runt genom förädling av lokalt odlade produkter.

De nominerade var: Omställning Sigtuna, Våga gå till skogs, Växtnära kompetens

 

Bästa projekt i Uppsala kommun: Ställ om Storvreta - upptakten


 

Med motiveringen: Syftet med projektet var att lägga grunden för ett omställningsarbete i Storvreta i riktning mot ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Projektet har resulterat i Utvecklingsrådet, en form av föreningsråd där föreningars åsikter, idéer och viljor i bygden tas tillvara. Samverkan och kontakter i bygden har ökat vilket har lett till nya spännande projekt och genomförande av idéer.

De nominerade var: Kulturernas Karneval, Länna Festplats - Kopphagen, Ställ om Storvreta - upptakten

 

Bästa projekt i Östhammar kommun: Fotbollsgolf Gärdebyn


 

Med motiveringen: Genom projektet har en fotbollsgolfbana byggts, en i regionen helt ny verksamhet och en aktivitet som kan utövas av de flesta. Projektet har fortsatt med skapandet av en mötesplats för alla i bygden med många aktiviteter för alla åldrar. Gärdebyn har stärks som lokal utvecklingsmotor i Alunda till fördel för lokalt boende och besöksnäringen bland annat genom arrangerandet av ett VM i fotbollsgolf. Projektet har engagerat många i bygden, privatpersoner, föreningar och företag. 

De nominerade var: Fotbollsgolf Gärdebyn, Äspskär - porten mot skärgården, Öregrunds Tennishall

 

Bästa affärsutvecklingscheck: Äppelmusteri på Sigtunahalvön


 

Med motiveringen: Genom projektet köptes ett mindre äppelmusteri för att utbilda ”mustare”.Människor i bygden kan nu komma till musteriet med sina överblivna äpplen. Detta var även ett sätt att stärka och utveckla nätverket i bygden. Projektet har lett till att det nu finns en ny produkt på ortens värdshus – lokalproducerad äppelmust! Projektgruppen deltog även i Upplandsbygdsprojektet LINN och har där hämtat hem kunskapen om Crowdfunding. Genom crowdfundingkampanjen har projektet samlat in medel för utveckling av musteriprojektet och genomförande av nya egna idéer.

 

De nominerade var: VM i fotbollsgolf, Äppelmusteri Sigtunahalvön, Vaxsmältan

 

Bästa bygdecheck: Stavby - en grusgrop på g!


 

Med motiveringen: Genom projektet har man lyckats med att göra om en grusgrop till en samlingsplats där människor ges möjlighet att träffas och därigenom öka gemenskapen i bygden! Det har resulterat i att man har lyckats med att bidra till ökad gemenskap och samarbete bland människorna i närområdet. Detta är ett samarbete med många aktörer; skolan, kyrkan, 4H, bygdegårdsföreningen, Olands hembygdsgille och Hela Sverige ska leva. 

De nominerade var: Hitta historiken i Ekeby, Stavby - en grusgrop på g!, Utomhusbio Wenngarnssommar 

 

Bästa Natur- & miljöcheck: Kulturhistoriska vandringar


 

Med motiveringen: Projektet syftade till att kartlägga och skapa historiska vandringar i anslutning till historiskt intressanta miljöer i naturen. Informationsskyltar sattes upp och en karta togs fram, både i pappersform och i elektronisk form. Projektet har involverat och samverkat med många aktörer samtidigt, vilket har utvecklat samhörigheten i bygden. Verksamheten fortsätter med bl.a. torpvandringar. 

De nominerade var: Kulturhistoriska vandringar, Geocaching för alla, Köks-ön

 

Bästa Sixten: Artistskolan


 

Med motiveringen: Artistskolan är ett projekt som gav barn och ungdomar i Östhammars kommun möjlighet att utvecklas inom områden som rör sång och dans. Aktiviteter inom dessa områden var tidigare oerhört begränsade. Projektet har valts till bästa Sixtenprojekt för att under två års tid erbjudit alternativ sommarskola med hög kvalitet till ungdomar. Det har gett självkänsla, goda entreprenöriella förebilder där den enskilda ungdomens potential lyfts fram.

De nominerade var: Basverkstaden-018, Ultimate Games, Artistskolan

 

 

Bilderna är tagna av Lasse Hellquist