Sök på webbplatsen


Bygdecheckar - Ska stimulera sammanhållningen i ett område

Ansökningstiden har gått ut och det går tyvärr inte att söka fler checkar under denna programperiod!


Är ni ett nätverk som vill göra en punktinsats för att öka samarbetet i Upplandsbygd? Öka antalet besökande, skapa en lokal identitet, sätta er by på kartan? Då kan ni söka Leader Upplandsbygds ”Bygdecheck”!

Syftet med Bygdechecken är att skapa möjligheter till en positiv lokal utveckling. Checkarna kan användas för att förbättra förutsättningarna för boende i det egna området eller stötta verksamheter som syftar till att välkomna och locka nya människor och resurser till området. Syftet är också att synliggöra människorna på Upplands landsbygd, stärka vi-känslan genom ökad delaktighet och öka stoltheten över det egna närområdet.
Checken skall användas som stimulans för nätverk som vill starta upp nya verksamheter med kopplingar till sin egen hembygd, eller nätverk som vill prova något nytt i redan befintlig aktvitet/verksamhet.

Upplandsbygd vill verka för innovativa lösningar på generationsproblematiken, verka för projekt som söker innovativa servicelösningar, uppmuntrar föreningar att föreslå utvecklingsprojekt som hittar nya former för att involvera bygdens folk i föreningslivet, men också att hitta nya samverkansformer mellan föreningar.
Upplandsbygd vill uppmuntra projekt som söker nya verksamheter och aktiviteter i anslutning till befintliga möteslokaler, stimulera projekt som inte bara ser kulturarvet som något att bevara utan även som något att utveckla samt skapa kreativa mötesplatser för upplevelseindustrin, både för att stimulera ideella och kommersiella kulturaktiviteter.

En ”check” hos Leader Upplandsbygd kan likställas med ett mini-Leaderprojekt, där handläggningen och förfarandet är förenklat. Stöd lämnas med högst 50 000 kr och sökanden finansierar själv projektet med minst lika mycket i form av ideellt arbete, material, lokaler eller kontanter.

Projekttiden för en check kan löpa som längst till 2014-08-31. Per det datumet måste alltså projektet vara genomfört och slutredovisat.