Sök på webbplatsen


Vad är LEADER?

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Den handlar om att man i ett område går samman och gör en plan/strategi för hur man vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Strategin genomförs genom att man beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen. Leader genomförs inom ramen för Landsbygdsprogrammet under 2007-2013.  

 

Läs mer om Leader på Jordbruksverketshemsida här

 

Läs om jordbruk och landbygdsutveckling på Europeiska Kommissionens hemsida här

 

Läs mer om Leader på Landsbygdsnätverkets hemsida här


Om ni vill veta mer om kommande programperiod, klicka på länken "Framtid" i menyraden här på hemsidan

 

Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessutom måste varje projekt ha privat medfinansiering, t ex i form av nedlagd arbetstid. LEADER står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till "Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi".  

 

Leader i Sverige

I Sverige finns det idag drygt 60 Leaderområden. De områden som gränsar till vårt är i norr Leader Nedre Dalälven, i söder Leader UROSS, samt i väster Leader Norra Mälarstranden.

 

Leadermetoden

Leadermetoden bygger på följande grundpelare:

 

Trepartnerskap – Beslut om projektstöd fattas av en styrelse – LAG. LAG är en förkortning av Local Action Group och den är sammansatt av personer med lokal förankring och kunskap som verkar i området. Sammansättningen bygger på att offentliga aktörer (främst kommunerna), ideella aktörer (lokala eller regionala föreningar) samt privata aktörer (lokala företagare) sitter i LAG och gemensamt beslutar var pengarna hamnar. Detta tar ned besluten på en mer lokal nivå och tillför lokal kunskap till organisationen.

 

Underifrånperspektiv – det är de som bor och verkar på orten som ska vara med och påverka utvecklingen. Det är även dem som ska göra jobbet, medan Leader kan tillhandhålla verktygen!

Lokal förankring – Ett Leaderprojekt ska vara lokalt förankrat hos så många parter som möjligt och ge en bred positiv inverkan på den lokala ekonomin.

 

Nätverkande – Leaderprojekt måste bestå av flera parter som samverkar och jobbar mot gemensamma mål. Många ska få nytta av projektet. Projekt med aktörer från alla tre sektorer uppmuntras (offentligt, privat och ideellt)

 

Långsiktighet – Projekten ska leda till långsiktiga resultat och utmynna i verksamhet som är hållbar på både det ekonomiska, sociala och ekologiska planet. Leaderarbetet tar tid! Leader är ingen snabbmetod utan en metod som sätter igång långsiktig utveckling med hjälp av lokala aktörer.

 

Överförbarhet - En central del i Leaderarbetet är att dela med sig av kunskaper och erfarenheter till andra. De som får projektstöd ska redovisa hur arbetet går och vilka resultat man uppnått.