Sök på webbplatsen


 

 

 

RUCOP är ett samarbetsprojekt mellan Leader Upplandsbygd och Leader Moray som är till för att förbättra resultaten i fyra givna tematiska områden:

I. Transition Towns
II.
Lokal mat
III. Ungdomsinflytande
IV.
LAG och Leaderkontoren

Leader Upplandsbygd och Leader Moray vill förbättra genomförandet av Leader inom sina områden. Vi har fina projektexempel inom de fyra givna temaområdena.  För att göra våra projekt ännu mer framgångsrika, tror vi att ett utbyte av erfarenheter kommer att öka medvetenheten och inspirera till innovativa lösningar. Att möta människor i en annan del av Europa som arbetar med samma målbild och under liknande förutsättningar kan generera kunskapsöverföring och motivera till att fortsätta upp det goda arbetet som görs idag.

Projektet syftar till att uppfylla den lokala strategin för Leader Upplandsbygd och Leader Moray genom verksamhet med viktiga intressenter i de givna fyra områdena.

 

I. Transition Towns
Samarbetsområden:
De omställningsrörelserna som finns aktiva inom Ledader Upplandsbygd ska involveras i ett utbyte gällande:

Opinionsbildande på olika nivåer, icke-statliga organisationer, myndigheter, idéell sektor
Hur man kan locka deltagare på en praktisk nivå
Hur man kan föra lokala livsmedelsproducenter / lokal mat och omställningsrörelsen samman

II. Lokal mat
Samarbetsområden:
Jordbruk, livsmedel och måltider

De lokalmatsaktörer som finns aktiva inom Ledader Upplandsbygd ska involveras i ett utbyte gällande:

För liten för att stå ensam?
Försäljning till kund eller distributionskanaler?
Matturism
Innovation inom lokal mat

Gästfrihet, PR, kundrelationer

III. Ungdom
Samarbetsområden:
Ett internationellt
ungdomsorienterat samarbete kring delaktighet och inflytande som fokuseras kring:

Hur ser påverkansmöjligheterna ut

Kan man ta fram en gemensam ungdomsstrategi
Hur kan de som jobbar med unga bli bättre på att ta tillvara på deras potential och deras drömmar


IV. LAG och Leader kontor
Samarbetsområden:
Långsiktiga resultat genom Leader-metoden
Underifrånperspektivet - vad kan LAG göra för att behålla det
Hur man når målgrupperna, ungdomar, människor med utomnordisk bakgrund, vissa geografiska områden
Hur man håller Leader-strategin levande
Arbeta med checkar / mikrostöd


Projektets mål:

Mål I: Fem befintliga Leaderprojekt har varit aktivt engagerade i kunskapsutbyte inom detta projekt - Uppfyllt
Mål II: LAG-har träffat och haft minst två workshops för att förbättra genomförandet av Leader - Uppfyllt
Mål III: Fem nya nätverk har skapats som kommer att fortsätta samarbetet efter projektet - Uppfyllt
Mål IV: En liten guide görs kring hur man kan nå ut och marknadsföra omställningsrörelsen, från akademisk inriktning till praktisk eller vice versa - Deltagarna var inte intresserade, men man har diskuterat och inspirerats av workshops i ämnet.
Mål V: Minst sju ungdomar med en inflytanderoll och minst tre vuxna som arbetar med ungdom tar fram en typ av ungdomsstrategi kring hur man på bästa sätt kan jobba med ungas inflytande - Genomfört, finns på Sixtens hemsida.
Mål VI: Alla kommuner inom Upplandsbygd har informerats om ungdomsstrategins innehåll - Genomfört.
Mål VII: Minst två filmer har gjorts på de lärdomar som dragits i projektet. Dessa filmer ska publiceras på Upplandsbygds hemsida. - Vi gör en film som vi sedan dubbeltextar så att både vi och Leader Moray kan använda sig av den.